Algemene verkoopvoorwaarden

De huidige verkoopsvoorwaarden worden afgesloten door enerzijds de vennootschap Cercle Royal Saint-Hubert waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1160 Oudergem, Volontaireslaan 29, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder het nummer 0409.816.783 hierna genoemd “Le Cercle” en die de site www.crsh.be beheert en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die tot aankoop wenst over te gaan via de internetsite www.crsh.be hierna genoemd “de koper”.

Artikel 1. Object

De onderhavige verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele betrekkingen tussen Le Cercle en de koper vast te leggen en de voorwaarden te bepalen die van toepassing zijn op elke aankoop die wordt verricht via de internetsite www.crsh.be. De aankoop van een product via deze site impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud door de koper van de onderhavige verkoopsvoorwaarden waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen vóór zijn bestelling. Vóór elke transactie, de koper verklaart enerzijds dat de aankoop van producten op de site www.crsh.be is zonder directe relatie met haar professionele activiteit en is beperkt tot een strikt persoonlijk gebruik en aan de andere kant om de volledige rechtsbevoegdheid, waardoor hij zich te verbinden onder deze algemene voorwaarden van de verkoop te hebben.
Cercle Royal Saint Hubert behoudt zich het recht voor om deze verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen, om te voldoen aan elke nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar website te verbeteren. Bijgevolg zullen de toepasselijke voorwaarden deze zijn die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

La société Cercle Royal Saint Hubert conserve la possibilité de modifier à tout moment ces conditions de ventes, afin de respecter toute nouvelle réglementation ou dans le but d’améliorer l’utilisation de son site. De ce fait, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur.

Artikel 2. Producten

De aangeboden producten zijn deze die voorkomen op de website www.crsh.be van het bedrijf Cercle Royal Saint Hubert, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Het bedrijf Cercle Royal Saint Hubert behoudt zich het recht voor om op elk moment het gamma van producten te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving van zijn belangrijkste technische kenmerken. De foto’s zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar verplichten de verkoper niet. De verkoop van de op de website www.crsh.be gepresenteerde producten is bestemd voor alle kopers die woonachtig zijn in landen die de invoer van deze producten op hun grondgebied volledig toestaan.

Artikel 3. Kosten

De prijzen op de productbladen van de internetcatalogus zijn prijzen in euro’s (€) inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het BTW-tarief kan in de prijs van de producten worden doorberekend. De Cercle Royal Saint Hubert behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus vermeld staat op de dag van de bestelling de enige prijs zal zijn die van toepassing is op de koper. De aangegeven prijzen zijn exclusief leveringskosten, die worden gefactureerd bovenop de prijs van de gekochte producten, afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 4. Bestellings- en betalingsvoorwaarden

De onderneming Cercle Royal Saint Hubert biedt de koper de mogelijkheid haar producten in verschillende stappen te bestellen en te betalen, met 2 betalingsmogelijkheden waaruit hij kan kiezen:

Betaling via overschrijving: de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties…), controleert het leveringsadres of geeft een nieuw adres door. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper meegedeeld, evenals de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betalingswijze van zijn keuze: “Betaling via overschrijving”. Tenslotte wordt in de laatste stap voorgesteld alle informatie te verifiëren, de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen en te aanvaarden door het overeenkomstige vakje aan te vinken, en vervolgens wordt de koper verzocht zijn bestelling te valideren door op de knop “Bevestig mijn bestelling” te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve sluiting van het contract. Bij de validatie ontvangt de koper een bestelbon die de registratie van zijn bestelling bevestigt. Om de betaling af te ronden en de verwerking van de bestelling in gang te zetten, moet de koper contact opnemen met zijn bank om de overschrijving ten belope van het bedrag van zijn bestelling op de bankrekening van de Cercle Royal Saint Hubert, waarvan de gegevens aan de koper worden meegedeeld, uit te voeren. Na ontvangst van de overschrijving wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper per e-mail op de hoogte gebracht. Het bedrijf Cercle Royal Saint Hubert zal de producten verzenden ten vroegste 2 werkdagen na ontvangst van de overschrijving die overeenkomt met de bestelling, onder voorbehoud van bepalingen.

Beveiligde betaling met Paypal of kredietkaart (via het PAYPAL-systeem):de koper selecteert de producten die hij wil bestellen in het “winkelmandje”, wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties …), controleert het leveringsadres of geeft een nieuw adres door. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper meegedeeld, evenals de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betalingsmethode van zijn keuze: “Betaling via Paypal”. De volgende stap is het controleren van alle informatie, het lezen en accepteren van de huidige algemene verkoopvoorwaarden door het betreffende vakje aan te vinken, en vervolgens het valideren van de bestelling door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Ten slotte wordt de koper doorgestuurd naar de beveiligde interface van PAYPAL om veilig zijn Paypal-rekening of persoonlijke kredietkaartreferenties in te voeren. Indien de betaling wordt aanvaard, wordt de bestelling geregistreerd en komt het contract definitief tot stand. De betaling via Paypal account of per credit card is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik van deze laatste, kan de koper de annulering van de betaling per kaart eisen, de betaalde sommen zullen dan gecrediteerd of terugbetaald worden. De bankkaarthouder is niet aansprakelijk indien de betwiste betaling aantoonbaar frauduleus is verricht, op afstand, zonder fysiek gebruik van de kaart. Om terugbetaling te verkrijgen van het frauduleuze debet en eventuele bankkosten die de transactie heeft veroorzaakt, moet de kaarthouder het debet schriftelijk aanvechten bij zijn of haar bank binnen 70 dagen na de transactie, of zelfs 120 dagen indien het contract dat hem of haar aan de bank bindt daarin voorziet. De gedebiteerde bedragen worden door de bank terugbetaald binnen een termijn van maximaal één maand na ontvangst van het schriftelijk bezwaarschrift van de kaarthouder. Voor de teruggave van de bedragen kunnen de houder geen kosten worden aangerekend.

De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning er perfect kennis van te hebben genomen en het afzien van het voordeel van zijn eigen aankoopvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie. Indien de koper over een elektronisch adres beschikt en indien hij dit op zijn bestelbon heeft vermeld, zal de Cercle Royal Saint Hubert hem per elektronische post de bevestiging van de registratie van zijn bestelling meedelen.

Indien de koper contact wenst op te nemen met de Cercle Royal Saint Hubert, kan hij dit doen per post op het volgende adres: 29 av des volontaires 1160 Oudergem; of per e-mail op het volgende adres: trompes@crsh.be of per telefoon op +32 487 94 30 51

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De vennootschap tropes@crsh.be behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, kosten en belastingen inbegrepen.

Artikel 6. Terugtrekking

Krachtens artikel L121-20 van het wetboek van consumentenrecht beschikt de koper over een termijn van veertien werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht en aldus het product aan de verkoper terug te zenden voor omwisseling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de terugzendingskosten.

Artikel 7. Levering

De leveringen worden verricht op het adres dat op de bestelbon is aangegeven en dat zich uitsluitend in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden. De bestellingen worden gedaan door B Post, leveringsdienst met opvolging, levering zonder handtekening. De leveringstermijnen worden slechts als aanwijzing opgegeven; indien zij meer dan dertig dagen vanaf de bestelling bedragen, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en de koper worden terugbetaald. De onderneming Cercle Royal Saint Hubert zal per e-mail aan de koper het volgnummer van zijn pakket kunnen meedelen. De koper wordt aan huis afgeleverd door zijn factor. In geval van afwezigheid van de koper, zal deze een bericht van doorgang van zijn factor ontvangen, wat hem in staat stelt de bestelde producten op te halen in het dichtstbijzijnde postkantoor, gedurende een door de postdiensten aangegeven tijd. De risico’s verbonden aan het vervoer vallen ten laste van de koper vanaf het ogenblik dat de artikelen de gebouwen van de vennootschap Cercle Royal Saint Hubert verlaten. De koper is verplicht in aanwezigheid van de bediende van de Post of van de bezorger de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan bij de levering te controleren. In geval van schade tijdens het vervoer moet protest worden aangetekend bij de vervoerder binnen drie dagen na de levering.

Artikel 8. Garantie

Alle producten die door de onderneming Cercle Royal Saint Hubert worden geleverd, genieten de wettelijke garantie die door het Burgerlijk Wetboek wordt voorzien. In geval van niet-overeenstemming van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar het bedrijf Cercle Royal Saint Hubert dat het zal terugnemen, omruilen of terugbetalen. Alle claims, verzoeken om omwisseling of terugbetaling moeten per post naar het volgende adres worden gezonden Cercle Royal Saint Hubert 29 Av des Volontaires 1160 Oudergem binnen dertig dagen na levering.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het bedrijf Cercle Royal Saint Hubert in het proces van verkoop op afstand, is alleen gehouden door een verplichting van middelen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het Internet-netwerk, zoals verlies van gegevens, binnendringing, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site www.crsh.be zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van het bedrijf Cercle Royal Saint Hubert. Niemand is gemachtigd om te reproduceren, te exploiteren, of te gebruiken op welke wijze dan ook, zelfs gedeeltelijk, elementen van de site of ze nu in de vorm van foto, logo, visuele of tekst.

Artikel 11. Persoonlijke gegevens

De onderneming Cercle Royal Saint Hubert verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de informatie die door de koper wordt verstrekt en die hij zou moeten doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten. Alle informatie over hem is onderworpen aan de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. Als zodanig heeft de internetgebruiker recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van informatie die op hem betrekking heeft. Hij kan dit verzoek te allen tijde per post doen toekomen op het volgende adres Cercle Royal Saint Hubert 29 Av des Volontaires 160 Oudergem

Artikel 12. Beslechting van geschillen

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Voor alle geschillen of betwistingen is de bevoegde rechter die van Brussel

Quelques objets en vente pour soutenir le Cercle Sluiten